Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Stål og Jern

05.08.2016

Rustfri stålprofiler med et materialecertifikat, hvor der står, at de har tekniske leveringsbetingelser iht. EN10088-3, men som på materialecertifikater ikke har noget CE-mærke, må de anvendes i en konstruktion, der skal CE-mærkes iht. EN1090?

Jeg skal anvende gevindstænger som robustheds forstærkende element. Skal de CE-mærkes?

Der findes følgende harmoniserede standard for bolte, der medfører krav om CE-mærkning.

EN 15 048-1 Befæstelseselementer - Ikke-forspændt konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 1: Generelle krav

CE-mærkning i henhold til denne standard har været obligatorisk siden 2009.

Så vidt Byggevareinfo.dk kan se, omfatter denne standard også gevindstænger (studs and Stud bolts).

Du kan gratis se anvendelsesområdet (scopet) på Dansk Standards hjemmeside www.ds.dk

Skal en ståltrappe til privat kunde CE-mærkes?

CE-mærkning af byggevarer skal foretages uanset, om virksomheden sælger til private, erhvervsmæssige eller offentlige kunder.

Dette gælder også ståltrapper.

Solafskærmninger som fastgøres til facade eller vindueskarm er de omfattet af EN 1090-1 eller er de at betragte som curtain walling?

Ud fra beskrivelsen må det antages, at det pågældende produkt er dækket af en af nedenstående to harmoniserede standarder, som produkter CE-mærkes efter iht. byggevareforordningen.:

EN 13561 Udvendige afskærmninger af vinduer og døre - Krav til ydeevne og sikkerhed
EN 13569 Udvendige skodder til vinduer og døre - Krav til ydeevne og sikkerhed

Skal man være certificeret iht. EN1090-1 for at levere et CE-mærket produkt iht. EN1090, som man selv har konstrueret/dimensioneret, eller er det tilstrækkeligt at købe det hos en underleverandør, som deklarerer fremstillingsprocessens overensstemmelse med komponentspecifikation og EN 1090-2 (ZA3.4)?

Det er tilladt at handle med CE-mærkede varer uden, at man selv er certificeret, såfremt man ikke ændrer egenskaberne angivet i ydeevnedeklarationen eller sælger dem i eget navn.

Såfremt man som kunde dimensionerer konstruktionskomponenten og får den fremstillet hos en certificeret fabrikant, vil det være metode ZA3.4 fabrikanten benytter ved CE-mærkningen iht. EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter.

 

I forbindelse med brug af eksternt ingeniørfirma til beregning af en stålkonstruktion iht. EN 1090-2, skal ingeniørfirmaet så være auditeret iht. EN 1090-2 eller er det nok, at de underskriver en erklæring om, at de arbejder iht. EN 1090-2?

Svaret vil afhænge af på hvilken måde, I CE-mærker jeres varer og om den rådgivende ingeniør er fabrikantens underleverandør.

I bør nøje gennemlæse EN 1090-1 anneks ZA, kapitel ZA.3, hvor der er angivet 4 forskellige muligheder for CE-mærkning og hvorledes dimensionering af konstruktionen kan indgå i CE-mærkningen, bl.a. afhængigt af, hvem der har udført beregningen.

 

EU kommissionen skulle have udgivet en liste over de typer af konstruktionselementer, der er omfattet af EN 1090-1. Kan jeg få et link til denne liste?

Det er korrekt, at der arbejdes på en sådan liste over konstruktionselementer, som er dækket af EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter - og hvilke som ikke er dækket.

På EU-kommissionens hjemmeside er der oprettet FAQ på spørgsmål til CPR, herunder også til EN 1090-1.

Du skal være opmærksom på, at den liste, der er lagt på siden, kun er vejledende og ikke endelig vedtaget.

Find FAQ nr. 31 på http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm

 

 

Skal stålkomponenter, der leveres efter 1/7 2014, men hvor byggetilladelsen er fra 2012, CE-mærkes?

I byggevareforordningen opereres med en overgangsperiode, når en harmoniseret standard skal indføres. I denne overgangsperiode har virksomhederne mulighed for at afvikle deres lagre af produkter, der ikke lever op til de nye krav, samt få indført de nye krav.

Byggevarer, der er bragt på markedet før en overgangsperiodes udløb, kan fortsat handles efter overgangperiodens udløb. Dvs., at hvis en europæisk producent eksempelvis har solgt en vare til en grossist før overgangsperiodens udløb, kan denne efter overgangsperiodens udløb forsat sælge varen til fx et byggecenter, der kan sælge videre til en entreprenør el.lign. uden CE-mærkning.

Dvs. hvis en stålkonstruktionskomponent iht. EN 1090-1 er produceret før 1. juli 2014 og har skiftet ejer første gang inden denne dato (dvs. er bragt på markedet, fx leveret fra producent til montør), skal den ikke CE-mærkes, selvom den først indbygges efter 1. juli 2014.
Hvis stål-konstruktionskomponenten skifter ejer første gang efter 1. juli 2014 skal den CE-mærkes.

Det er således i denne sammenhæng ligegyldigt, hvornår en byggesag er indledt eller afsluttet. Det afgørende er, hvornår varen leveres/skifter ejer første gang.

Skal langsvejste (ubehandlet eller galvaniseret) stålrør produceret i eget navn, som anvendes til sprinkler, varme og vand CE-mærkes

I henhold til beskrivelsen, er det Byggevareinfos vurdering, at rørene til den anvendelse, der er beskrevet i mailen (sprinkler, varme og vand), skal CE-mærkes i henhold til EN 10 224 Ulegerede stålrør og fittings til transport af vandholdige væsker, inklusive drikkevand - Tekniske leveringsbetingelser.

1 Emne og anvendelsesområde
1.1 Denne europæiske standard fastlægger krav til de produkter, der er angivet nedenfor, og som anvendes til transport af vandholdige væsker, herunder drikkevand:
– sømløse og svejste ulegerede stålrør
– tildannelse af rørender til stumpsømsvejsning
– fittings fremstillet af rør
– fittings fremstillet af plade eller bånd.
NOTE – Denne europæiske standard indeholder informative annekser med vejledning om rørstørrelser for hver beskrevet fremstillingsproces, forholdet mellem nominel yderdiameter (D) og nominel størrelse (DN), andre sammenføjningstyper end stumpsømsvejsning samt om korrosionsbeskyttelse.

I standardens anneks ZA angives anvendelse til:
Product: Steel pipe
Intended use: In installations for the transport/disposal/storage of water not intended for human consumption.

Hvilke bygningsdele skal CE-mærkes på en overdækket terrasse i stål med glastag på stålrammer?

Stålkonstruktioner skal udføres iht. EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter og EN 1090-2. Del 1 indeholder CE-kravene og del 2 indeholder kravene til stål. Konstruktioner, der udføres iht. EN 1090-1, kan CE-mærkes fra 1. januar 2011 og skal CE-mærkes fra 1. juli 2012.

Glasset, der anvendes til glastaget, skal CE-mærkes i henhold til den relevante produktstandard. Hvilken produktstandard, der er relevant, afhænger af den valgte glastype.

Glasset skal desuden opfylde krav i bygningsreglementet BR10, kap. 4, stk. 4.3 "Glaspartier, glasplader og glaskonstruktioner".

Hvad er status på den europæiske standard for armeringsjern EN 10080?

Standarden EN 10080: Armeringsstål til beton - Svejselige armeringsstål - Generelt blev udgivet fra CEN i 2005. Det var meningen at standarden skulle udgives som en harmoniseret standard under byggevaredirektivet, men da en række lande protesterede mod den, blev standarden i stedet gjort frivillig. I Danmark har man dog valgt at sætte standarden i kraft via det nationale anneks til Eurocode 2. Det betyder at, armeringsstål, der anvendes i Danmark, skal være kontrolleret og certificeret i henhold til EN 10080.
Standarden er nu ved at blive revideret, og når dette arbejde er færdigt, forventes det at den bliver obligatorisk, og der dermed kommer krav om CE-mærkning af armeringsstål.
Du kan finde de nationale annekser til Eurocodes på www.eurocodes.dk

I hvilket omfang kræves der certifikat til svejsning af bygningsstål?

Svejsearbejde af bygningsstål skal udføres i henhold til følgende standarder: DS/EN 1090-1, Del 1. og DS/EN 1090-2, Del 2. I førstnævnte stilles der krav om, at svejsere skal kvalificeres i overensstemmelse med standarden EN 287-1: Kvalificering af svejsere - Smeltesvejsning - Del 1: Stål.
I EN 287-1 stilles der krav til svejseren om eksamination og prøvning.

 

Er stålmaster til mobiltelefonantenner et bygværk eller en byggevare, der skal CE-mærkes? I så fald efter hvilken standard?

Selve masten skal fremstilles i henhold til DS/EN 1090-1: Udførelse af stål og aluminiums-konstruktioner - del 1 Krav til overensstemmelseserklæring af konstruktionskomponenter.

Vær opmærksom på at CE-mærkning i henhold til DS/EN 1090-1 medfører krav om certificering, og at masten skal dimensioneres efter Eurocodes med tilhørende danske nationale annekser.

 

 

Skal en carport af stål typegodkendes eller CE-mærkes ved salg til boligforeninger og andet almennyttigt byggeri?

Det er ikke afgørende hvem produktet sælges til med hensyn til om det skal CE-mærkes eller ej.

Carporte skal dimensioneres iht. Eurocodes (BR10).

Stålkonstruktioner skal udføres og CE-mærkes iht. EN 1090-1 Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner - del 1: Krav til overensstemmelse af komponenter til bærende konstruktioner.

Vi laver altaner af stål. Skal disse CE-mærkes?

De skal dimensioneres iht. Eurocodes og udføres samt CE-mærkes i henhold til EN 1090-1 og DEN/EN 1090-2.