Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar





Spørgsmål Emne
Er en overensstemmelseserklæring obligatorisk for alle CE mærkede produkter? Skal den foreligge, når en kunde beder om det?


Læs hele svaret >
 
Skal en tankgård og importplads for et tankanlæg CE-mærkes som byggevare? Det er udført i forstærket beton


Læs hele svaret >
 
En del harmoniserede standarder er tilbagetrukket og erstattet af ikke harmoniserede standarder. Gælder kravet om CE-mærkning så ikke længere?


Læs hele svaret >
 
Krav til System 2+ - Se nedenfor


Læs hele svaret >
 
Er der krav om CE-mærkning af mekaniske eller kemiske ankre, som anvendes til permanente fastgørelser?


Læs hele svaret >
 
Hvis man importerer et produkt med et CE-mærke med henblik på videresalg i Danmark, må man så ændre produktnavnet og skal der i så fald udarbejdes en ny DOP?


Læs hele svaret >
 
Er CE-mærkning det samme som en MK godkendelse?

CE-mærkning og MK-godkendelse er ikke det samme.

MK-godkendelser er frivillige godkendelser, og der er ingen krav om disse.

For at en byggevare kan og skal CE-mærkes iht. Byggevareforordningen, skal den bl.a. leve op til byggevareforordningens artikel 2, dvs. være til varig indbygning i en bygning eller anlægskonstruktion, og have indflydelse på byggeværkets ydeevne mht. de grundlæggende krav til bygværket. Herudover skal byggevaren enten være dækket af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assessment/Approval). En ETA søger fabrikanten selv.

En oversigt over udstedte ETA´er kan ses på hjemmesiden www.eota.eu.

 
Er der præcis samme regler for CE-mærkning af produkter, som henholdsvis sælges B2B og B2C? Og hvad er den mindst tilladte størrelse på tekst og CE-logo?

I henhold til forordning 765/2008 skal højden på CE symbolet være min. 5 mm.

Der er ikke specifikke krav om størrelse af teksten, men generelt skal den være læsbar.

Det er beskrevet i Byggevareforordningen, hvad CE-mærket skal indeholde, dog kan visse ting udelades som følge af evt. pladsmangel.

Vær opmærksom på at Byggevaren skal følges af en ydeevnedeklaration. Du kan læse på www.byggevareinfo.dk, hvordan du udarbejder en ydeevnedeklaration.

 
Hvor længe er en CE certificering gældende?

Der er principielt ingen regler for, hvor længe en CE-certificering er gældende. Når der sker ændringer i en ETA eller harmoniseret standard, skal der udstedes en ny attest med angivelse af det nye grundlag, så gyldighedsperioden er på den måde begrænset.

Herudover gælder, at en certificering er gældende, så længe produktionsstyring og det tekniske grundlag (ETA eller standard) ikke ændres, og man fortsat er overvåget af det notificerede organ.

De notificerede organer i Europa har udgivet et fælles vejlednings dokument omkring udstedelse af certifikater. I dette angives, omkring gyldighedsperiode for certifikater, at det notificerede organ kan sætte en begrænsning i certifikatets gyldighedsperiode, og man kan angive en webside el.lign., hvor man kan tjekke gyldigheden. Endvidere skal man, når certifikatet udstedes på baggrund af en standard, skrive:
This certificate was first issued on < date> and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

I nogle lande (men ikke alle) kræves, at et notificeret organ er akkrediteret, og at certificeringen foretages akkrediteret. Det kan muligvis være akkrediteringsregler, der gør sig gældende i nogle tilfælde.

 
Hvilke krav er der til mærkning af oprindelsesland på byggevareprodukter produceret inden- og udenfor EU?
Der er ikke krav om specifik mærkning af oprindelsesland, men både i CE-mærkningen og i ydeevnedeklarationen skal fabrikantens navn og adresse eller identifikationsmærke fremgå.
Hvis du optræder som importør, dvs. importerer varer uden for EU/EØS området, skal importørens navn, registreret firmabetegnelse og kontaktadresse fremgå enten af byggevaren, emballagen eller følgedokumenter.
 
Skal der være en DoP på et produkt, der hører under CPR og som der er et mandat på, men hvor der ikke er udarbejdet en standard (endnu)?
Så længe et produkt ikke er dækket af en ETA eller en harmoniseret standard, hvor overgangsperiode er udløbet, er der ikke krav om udarbejdelse af DoP. Byggevarer må kun markedsføres eller sælges, hvis byggevaren er egnet til den anvendelse, den markedsføres eller sælges til (jf. Markedskontrolbekendtgørelsen §3 (BEK nr. 688 af 17/06/2013). Dvs. at det kan være vigtigt, at man deklarerer de relevante egenskaber for sin byggevare afhængigt af den forudsatte anvendelse. Hvis der foreligger et mandat, vil dette indikere, hvilke egenskaber der betragtes som vigtige for den pågældende vare; men metoden etc. vil ofte endnu ikke være fastlagt.  
Når en virksomhed er akkrediteret til at lave dokumentation til CE-mærkning og så mister sin akkreditering, hvad sker der så for de virksomheder, der har fået deres produkter CE-mærket hos denne virksomhed? Er CE-mærkningen lovlig eller skal den laves igen for at forblive godkendt? Er der andre udfordringer virksomhederne skal være opmærksomme på?

Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på, at det kun er i nogle lande, der stilles krav om, at et notificeret organ skal være akkrediteret (jf. artikel 47 i byggevareforordningen). I Danmark er dette et krav.

Spørgsmålet om, hvad der sker, hvis et notificeret organ mister sin notificering eller ophører med at eksistere, er behandlet i byggevareforordningens artikel 50 stk. 2, hvor det fremgår:
"Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, skal den notificerende medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet notificeret organ eller står til rådighed for de ansvarlige notificerende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning".

Dvs. at der ikke er mere præcise regler for, hvorledes det håndteres udover ovenstående. Det vil blandt andet afhænge af, på hvilken baggrund et organ mister sin notifikation, fx vil sagen formentlig blive håndteret forskelligt afhængigt af, om den notificerende myndighed fx konstaterer alvorligt svigt hos det notificerede organ og trækker notifikationen tilbage, eller om organet blot har stoppet sin forretning på området.

Der er ingen regler for, hvor hurtigt en fabrikant skal finde et nyt notificeret organ, og i hvilket omfang det nye notificerede organ vil kunne lægge det tidligere notificerede organs arbejde til grund for sin bedømmelse.

 
Ang. Ompakning af byggevaresæt, som ikke er dækket af nogen harmoniseret standard, men som indeholder bolte og skruer, som jo er omfattet af harmoniserede standarder. Hvordan videreføres CE-mærkningen?


Kravet om CE-mærkning i henhold til byggevareforordningen gælder for det produkt, der bringes på markedet.

Hvis ikke der findes en standard for produktet - Byggevaresættet - skal dette ikke CE-mærkes.

Derfor kan der godt indgå både CE-mærkede og ikke CE-mærkede komponenter i produktet.

 
Vi er igang med at CE-mærke i henhold til EN 13963 Jointing materials for Gypsum plasterboards, og ønsker at deklarere NPD for egenskaben "Flexual Strength". Der skal ikke deklareres min. tærskelværdi for egenskaben, men findes der særlige nationale lovkrav, der berører egenskaben?

Kravene til hvilke af de væsentlige egenskaber, der skal deklareres, udspringer af lovgivningen i det/de lande, hvor byggevaren markedsføres.

I Danmark vil det i praksis være Bygningsreglementet (BR10), der indeholder disse krav.

Vær opmærksom på, at Byggevareforordningen i art. 6 stk. 3c skriver, at mindst én egenskab skal deklareres.

Citat:
Ydeevnen for mindst én af byggevarens væsentlige egenskaber, der er relevante for den deklarerede tilsigtede anvendelse eller de deklarerede tilsigtede anvendelser.

 
Hvilke krav er der til selve mærkningen af CE-mærket på det pågældende produkt.

Der er ingen særlige krav til CE-mærkning af stål indenfor byggevareforordningen.

Kravene til CE-mærkning fremgår af:
Byggevareforordningens artikel 9 og den pågældende harmoniserede standards afsnit ZA.3 eller ETA.

De fleste standarder er udarbejdet under byggevaredirektivet og endnu ikke opdateret til byggevareforordningen. Dvs. at de endnu ikke er tilpasset byggevareforordningens krav om, at der i CE-mærket tillige skal angives:
Den unikke identifikationskode for varens type og
Ydeevnedeklarationens referencenummer.

 
byggevareforordningen angiver, at CE-mærket skal indeholde "den unikke identifikationskode for varens type" - hvad menes der præcist med dette ?

Den unikke identifikationskode for varens type skal være entydig for et givet produkt og produkter med samme kode skal have samme egenskaber.

Man kan eksempelvis have flere varer, der henviser til den samme ydeevnedeklaration. Det skal så være muligt med den unikke identifikationskode for varens type at aflæse på ydeevnedeklaration, præcist hvilke egenskaber produktet har.

Ved lagerproduktion vil mange varer kunne have den samme kode, mens varer ved ordreproduktion, hvor produktet specielt tilpasses det enkelte byggeri, ofte vil have sin egen unikke kode. Et eksempel på dette er betonelementer, der ofte vil være unikt tilpassede.

Se også den nye skabelon for DoP og tilhørende vejledning på Byggevareinfo.dk

http://byggevareinfo.dk/ydeevnedeklaration

 
Skal et CE-mærke på profilerede stålplader se ud som i annex A til EN 14782 eller skal det blot indeholde den beskrevne info?

Eksemplerne på CE-mærkning i de harmoniserede standarder er kun eksempler og der er ingen pligt til at følge dem.

I øvrigt er eksemplerne i de harmoniserede standarder nu forældede, idet man jf. byggevareforordningen tillige skal angive: den unikke identifikationskode for varens type og ydeevnedeklarationens referencenummer, hvilket ikke er angivet i standarder efter byggevaredirektivet.

 
Er det tilladt manuelt at skrive produkttype/produktnavn i CE mærket, i det tilfælde hvor tekniske svigt forhindrer at printe disse oplysninger?

Der er ikke nogen regler i Byggevareforordningen om, at den unikke varebetegnelse skal være printet eller håndskrevet.
Det vigtigste er, at det skal være læsbart.

 
Såfremt en stålkonstruktion designes og produceres iht. Eurocodes men bliver produceret og leveret uden for EU, er der så krav om, at stålkonstruktionen skal CE-mærkes og at producenten skal FPC-certificeres?

Kravet om CE-mærkning gælder for byggevarer, der bringes på markedet i EU og EØS landene.

Uden for Europa vil det være det enkelte land, der stiller kravene.

 
Hvis en virksomhed har nogle rester af profilerede stålplader, som ikke er CE-mærkede, kan de så sælges i EU som 2. sortering i byggemarkeder, til private m.v.

Byggevareforordningen gælder både salg til private og offentlige kunder, så det gør ingen forskel, om det er til det ene eller andet.

Byggevareforordningen gælder kun byggevarer til varig indbygning i bygning og anlægskonstruktioner, så der er intet til hinder for at sælge varer til anden brug som fx midlertidige hegn o.l.

Hvis produktet fx ikke må anvendes som fx tagbeklædning i permanente bygninger, bør det fremgå af markedsføringen, hvis der er risiko for, at det kan forveksles med de almindelige profilerede stålplader under byggevareforordningen.

 
Er det sandt at CE-mærkning af brandklasserede døre og penetration seals snart er muligt?

EN 16 034 Døre, porte til industri og andre erhverv, garageporte og oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber, er netop godkendt fra CEN. På nuværende tidspunkt kendes datoer for CE-mærkning og overgangsperiode ikke, da dette først bliver kendt, når EU-kommissionen sætter annonce i EU Tidende. Overgangsperioden for EN 16 034 kan herefter findes på Byggevareinfo.dk

Hvis du med penetration seals mener brandhæmmende malinger eller lignende, så er det muligt at CE-mærke denne type byggevarer i henhold til ETAG 018 Fire protective products. Kontakt venligst ETA-Danmark på http://www.etadanmark.dk/en

 
Hvordan CE-mærker man sin vare? Skal det være på varen?

CE-mærkningen af en byggevare, skal i henhold til Byggevareforordningen, som udgangspunkt anbringes på selve byggevaren, hvis ikke dette kan lade sig gøre, er rækkefølgen - på en label - på emballagen eller som sidste mulighed i medfølgende dokumenter. CE-mærkningen skal følges af en ydeevnedeklaration.

Inden du CE-mærker, skal du være sikker på, at din byggevare skal CE-mærkes. Læs mere om CE-mærkning på byggevareinfo.dk

 
Findes der et sted, hvor man kan søge efter virksomheder, der har opnået certificering efter EN 1090-2?

Der findes ikke en samlet oversigt.

De notificerede organer har ikke pligt til at oplyse dette, der er dog nogle notificerede organer, der oplyser det på deres hjemmeside - men der er mange notificerede organer i Europa.

 
I forbindelse med bygningsrestaurering er det ofte nødvendigt at fremstille kopibeslag af fx. gamle vindueshængsler eller smedejernsbeslag/samlebeslag til bindingsværkskonstruktioner. Er der krav om CE-mærkning af disse produkter?

Til nye fabriksfremstillede vinduer findes der standarder for diverse beslag, som medfører krav om CE-mærkning.

Byggevareforordningen indeholder dog i artikel 5 en undtagelse fra kravet om CE-mærkning, for produkter der fremstilles håndværksmæssig til renovering af historiske mindesmærker, fredede og bevaringsværdige bygninger.

 
Skal byggevarer, som er bestilt i EU, men som skal leveres og opstilles udenfor EU også CE mærkes?

Kravet om CE-mærkning af en byggevare gælder, når byggevaren bringes på EU-markedet (EU + EØS) som led i en erhvervsvirksomhed med eller uden betaling.

Så det er ikke et spørgsmål om, hvor byggevaren fremstilles, men hvor den anvendes.

 
Hvordan kan et godkendt institut godkende et produkt og give produktet et CE-certifikat i henhold til en EN standard, når der mangler at blive deklareret nogle værdier?

For de værdier der ikke er deklareret med en værdi, skal fabrikanten anføre NPD (No Performance Determined).
Muligheden for at deklarere NPD er tilstede, hvis egenskaben ikke er omfattet af en tærskelværdi, eller det er en egenskab, der ikke er lovkrav til i det land, hvor byggevaren markedsføres.
 
Vi har udviklet et facade system til efterisolering af gamle huse. Hvordan CE-mærker vi?

Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen harmoniseret standard, der omhandler et facadesystem, som du beskriver.

Der er derfor kun krav om CE-mærkning af de komponenter, der indgår, såfremt der er en harmoniseret standard for disse produkter.

Det betyder, at der er en mulighed for på frivillig basis at få udarbejdet en ETA (European Technical Assesment), der giver ret til at CE-mærke systemet.

Ved kontakt til ETA-Danmark vil du kunne få oplyst mulighederne for at få udarbejdet en ETA.

 
Skal teksten på CE-mærket, som i ydeevnedeklarationen, være engelsk eller dansk?

Kravet om sprog er angivet i:

BEK 688 - Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer § 6. Byggevarens ydeevnedeklaration og CE-mærkning skal foreligge på dansk eller engelsk. Stk. 2. Brugsanvisning og sikkerheds information skal foreligge på dansk.

Der er således ikke mulighed for at udforme en CE-mærkning og ydeevnedeklaration på andre sprog end de angivne.

 
Hvor lang tid må man sælge en vare produceret efter en gammel EN-standard, hvis varen er købt inden den nye standard er trådt i kraft?

Når en EN-standard bliver annonceret i EU-tidende, gøres dette med en overgangsperiode på minimum 1 år.
Op til udløbet af overgangsperioden er det lovligt for producenten at levere produkter, der ikke er CE-mærkede.
De byggevarer, der er leveret til en forhandler (uden CE-mærkning) inden fristens udløb, kan forhandleren lovligt sælge videre uden CE-mærkning.

 
Skal produkter være CE-mærkede både på produktet og i ledsagende dokumenter, eller er det nok med selve produktet?

CE-mærkningen dækker over flere dele:

Del. 1:
Den CE-mærkning, der skal følge produktet, kan enten anbringes på produktet, på en label, på emballagen eller i ledsagende dokumenter. Dette kan du se i den relevante CE-mærkningsstandard, hvor mulighederne er angivet i anneks ZA.

Del 2.:
En CE-overensstemmelseserklæring skal være udfærdiget og klar til udlevering overfor kunder. Du kan se, hvad den skal indeholde i den relevante standard.

Del 3:
Derudover skal der eventuelt også udfærdiges et certifikat. Hvis det er krævet i den relevante standard, at der medvirker et notificeret (bemyndiget) organ ved test af produktet, skal du også have et certifikat. Certifikatet udstedes af det notificerede organ.

Du kan læse mere om dette i BEK nr 1075 af 10. november 2008 "Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer", som kan findes på www.retsinformation.dk.

 
Hvilke krav er der til CE-mærkning af materialer anvendt til sammenbygning af midlertidige konstruktioner (telt til overdækning af bygning opstillet oven på murerstillads)?

Da der ikke er tale om en blivende byggevare, er der ikke krav til CE-mærkning.

I BR10 kap. 4.2 er der følgende henvisning:
For telte og lignende midlertidige konstruktioner kan der henvises til DS/EN 13782 Midlertidige konstruktioner - Telte - Sikkerhed. Ved anvendelse af standarden skal der tages hensyn til de i
stk. 1 nævnte eurocodes og nationale annekser.

Du kan på www.ds.dk se anvendelsesområdet for DS/EN 13782 Midlertidige konstruktioner - Telte - Sikkerhed

Vi gør opmærksom på, at endvidere gælder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder At-vejledning A.0.2 April 2003 samt Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, BEK nr. 995 af 06/10/2006.

 
Skal et præfabrikeret hus/sommerhus CE-mærkes?

Der er ikke krav om CE-mærkning af et præfabrikeret hus/sommerhus, men der er en mulighed for CE-mærkning.

Der findes en ETA-guideline - ETAG 007 Præfabrikerede træhussystemer/byggesæt, der giver mulighed for CE-mærkning af et træhusbyggesystem.

Denne ETA-Guideline kan du frit downloade på ETA-Danmarks hjemmeside.

CE-mærkning efter en ETA-guideline betragtes som frivillig, derfor er der ingen tvang i modsætning til de harmoniserede EN-standarder under Byggevaredirektivet.

 
Vil det i forbindelse med CE-mærkning af gipsskruer iht. DS/EN 14566 Skruer, søm og klammer til fastgørelse af gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - være tilstrækkeligt, hvis produktionsåret for en given skrue fremgår af kundefakturaen og ikke af selve emballagen? De øvrige data vil naturligvis fremgå at detailæsken.

De sidste to cifre i årstallet for CE-mærkningen kan angives på de ledsagende handelsdokumenter, men ikke isoleret. Der skal i så fald være entydig reference til de øvrige CE-mærkningsoplysninger.
Hvis fakturaen anvendes til CE-mærkning, skal det sikres, at fakturaen ledsager varerne, hvilket ikke altid er tilfældet.

 
Vi er en grossist-virksomhed, som for et par år siden lavede en aftale med en tysk grossist om et parti skruer, som de hjemkøbte fra Østen. Skruerne er pakket til virksomheden og med vores varenumre på pakkerne.

Produkter, der er leveret fra producenten før overgangsperioden for overgang til CE-mærkning udløb, dvs. før datoen for obligatorisk CE-mærkning, kan fortsat handles lovligt, hvis de i øvrigt overholder gældende lovgivning.

Datoen for obligatorisk CE-mærkning iht. EN 14592 gælder for alle EU-lande, og datoen offentliggøres (repeteres) i EU Tidende, senest 2010-06-25 i nr. C 167-1.
Det er derfor afgørende, om varen er markedsført før eller efter denne dato.

I henhold til Kommissionens Blue Guide (Vejledning i anvendelse af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode) afsnit 2.3.1 betragtes produkter som markedsført, når de overføres fra fabrikanten til den, som er ansvarlig for distributionen eller til den direkte bruger.
Det er således i denne sammenhæng uden betydning, om produktet er overført til grossisten i Tyskland eller til den danske virksomhed. Begge dele kan betragtes som en markedsføring, medmindre der foregår en arbejdsproces hos grossisten. Produkterne betragtes ikke som leveret fra producenten, hvis de fra producenten er overført til en fabrikant med henblik på yderligere foranstaltninger (f.eks. samling, emballering, bearbejdning eller mærkning).

 
Hvad er praksis, når et CE-mærkningspligtigt præfabrikeret element er del af en entreprise og fremstilles på pladsen. Er det bygherren eller entreprenøren, der er ansvarlig for mærkning?

Det er producenten, der skal forsyne byggevaren med CE-mærkningen, og som har ansvaret for, at den er korrekt, og at alle oplysninger og dokumenter følger varen, men de andre led i kæden, entreprenør, rådgiver, bygherre, etc., har et selvstændigt ansvar for, at der anvendes korrekt CE-mærkede byggevarer.

 
I Tyskland er Ü mærket forgænger til CE og vil i en overgangsperiode blive accepteret. Som forhandler af bygningsbeslag fra en tysk producent er jeg derfor interesseret i at vide, om det tyske Ü mærke bliver accepteret som CE i det danske/nordiske marked?

CE-mærkning i henhold til Byggevaredirektivet er obligatorisk (i EU og EØS landene). I Danmark er markedsføringen reguleret af Bekendtgørelse nr. 1075 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer", som du kan finde her:
https://www.retsinformation.dk

På Byggevareinfo.dk ligger der lister over de standarder, som medfører krav om CE-mærkning. Der findes harmoniserede standarder for både beslag til vinduer og døre samt sømbeslag og en masse andre byggevarer.

Hvis overgangsperioden for den pågældende standard er udløbet, er det således ulovligt at bringe produkter på markedet, som ikke er CE-mærket.

Så i Danmark kan det tyske Ü mærke ikke erstatte CE-mærket og i øvrigt heller ikke inden for EU og EØS.

 
Når der stilles krav om CE-mærkning af en byggevare - f.eks træplader - betyder det så, at der skal foreligge dokumentation for hver enkelt dimension af en specifik pladetype?

DS/EN 13986 Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning er gældende. For plader til generel anvendelse (EN 13986 tabel 1-6), afhængig af træplade type, er disse grupperet inden for tykkelsesintervaller, fx OSB, spånplader, fiberplader, se relevant produktspecifikation (EN 13986 Anneks A). Dvs. at dokumentation skal foreligge inden for disse tykkelsesintervaler (dimensioner). Ved plader til bærende funktion som gulv-tag-væg (EN 13986 tabel 7), skal der foreligge dokumentation for hver enkelt tykkelse, idet bæreevnen er afhængig af forholdet mellem spændvidde og tykkelse.

 
Skal faste stiger til brønde CE-mærkes?

Den standard, der er gældende for faste stiger til brønde, er DS/EN 14396: Faste stiger til brønde.
Kravet om CE-mærkning har været obligatorisk siden 1.12.2005. Attesteringsniveauet for produkterne til denne standard er niveau 4, hvilket betyder, at producenten kan klare CE-mærkning uden medvirken af 3. part. Vi kan også anbefale at læse mere på www.byggevareinfo.dk samt Bekendtgørelse nr.1075 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer på https://www.retsinformation.dk

 
Er det lovligt at referere til og bruge CE-mærket i markedsføringsaktiviteter og samtidigt give udtryk for, at virksomhedens produkter er af god kvalitet, fordi de er CE-mærkede?

CE-mærkning i henhold til byggevaredirektivet er obligatorisk for de produkter, hvor overgangsperioden er udløbet. CE-mærkningen og de deklarerede egenskaber skal meddeles kunden på den/de måder, der er beskrevet i standardens Anneks ZA.
Det er fuldt ud lovligt at anvende CE-mærkningen i sin markedsføring, men vær opmærksom på, at CE-mærkningen ikke er et kvalitetsmærke eller en godkendelse på et bestemt niveau, men en varedeklaration, der gør, at brugeren kan bruge egenskaberne til at vurdere, om produktet opfylder kravene i den konstruktion, de skal bruges i.

 
Er der krav om CE-mærkning af (spån)skruer og søm i byggeriet - Hvordan kan man få CE-mærket et generisk produkt som en (spån)skrue?

Skruer, søm og klammer skal produceres efter standarden DS/EN 14592: Trækonstruktioner - Dornformede forbindelsesmidler - Krav. CE mærkning blev obligatorisk  pr. 1. august 2010. Kravene til CE-mærkning fremgår af standardens Anneks ZA. Du kan søge og rekvirere standarden via www.ds.dk

Vær opmærksom på, at DS/EN 14592 er reference til Eurocode 5: trækonstruktioner og DS/EN 1995-1-1: Trækonstruktioner, Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner - Beregning af Trækonstruktioner. Disse kan derfor være relevante at gennemgå.

 
Skal træspånplader være CE- mærket og hvor kan jeg finde tekniske krav til træspånplader?

Træspånplader har siden 1. juni 2006 været obligatorisk at CE-mærke i henhold til DS/EN 13986: Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning.
De tekniske krav, hvad der skal deklareres i CE-mærkningen samt kravene om certificering findes i standardens anneks ZA. Du kan søge og rekvirere standarden via www.ds.dk

 
Vi importerer 20 mm glasuldsplader fra Kina, der skal anvendes til lydreduktion på metallofter. Pladerne er belagt med filt på for- og bagside samt limet i kanterne, men pladerne er ikke malet. Skal sådanne plader CE-mærkes?

Umiddelbart skal disse plader CE-mærkes i henhold til standarden DS/EN 13 964: Nedhængte lofter - Krav og prøvningsmetoder. Denne standard giver mulighed for at CE-mærke både nedhængte lofter som system eller de enkelte delelementer.
Der er dog også mulighed for, at CE-mærke pladerne i henhold til standarden DS/EN 13162: Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) - Specifikation
Det anbefales, at de to nævnte standarder anskaffes, og pladerne derefter vurderes i forhold til standardernes beskrevne anvendelse. For begge standarder er CE-mærkning obligatorisk.

 
Vi ønsker at ompakke allerede CE-mærkede produkter fra en leverandør, så der kommer nyt label og navn på produktet og derved fjernes det "originale" CE-mærke. Hvordan kan dette gøres; hvem har da ansvaret for CE-mærkningen og kan den eksisterende CE-mærkning anvendes fra leverandøren?

Det er den som påsætter CE-mærket, der har ansvaret for CE-mærkningen.
Når man vælger at ompakke produkter, så det oprindelige CE-mærke fjernes, skal et nyt CE-mærke sættes på produktet. Dermed tager man ansvaret for CE-mærkningen, både overfor for kunderne og myndighederne. Leverandøren er dog stadig ansvarlig over for de produkter, de har leveret til jer samt over for myndighederne i relation til de produkter, de har CE-mærket.

Hvis I vælger at lade jeres CE-mærke basere sig på jeres underleverandørens CE-mærke, skal I selv sikre jer, at de gældende krav er opfyldt til indledende typeprøvning og løbende produktions-kontrol. Det anbefales, at aftalen mellem underleverandøren og jer følger en række principper, som er udarbejdet af Group of Notified Bodies. Disses principper kan ses i dokumentet Rebranding and sub-contract manufacture på Europa Kommissionens hjemmeside: www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando.

 
Er det muligt at CE-mærke tagrender, f.eks. efter EN 607?

Det er ikke muligt at CE-mærke tagrender.
EN 607 er den europæiske standard DS/EN 607: Tagrender og tilbehør af PVC-U - Definitioner, krav og prøvning, denne standard giver ikke krav om CE-mærkning, og der findes heller ikke andre standarder for tagrender, der giver krav om CE-mærkning.

 
Erstatter CE-mærkning typegodkendelsen?

Ja, CE-mærkning af byggevarer erstatter typegodkendelsen.
I princippet kan CE-mærkning i henhold til Byggevaredirektivet sammenlignes med en varedeklaration. En byggevares egenskaber skal deklareres i CE-mærkningen, som bygger på to elementer: en ITT (Initial Type Testing), også kaldet en førstegangsafprøvning eller typegodkendelse, og en fabriksproduktionskontrol.

Hvorvidt der skal medvirke en 3. part med bestemmelse af ITT eller certificering af fabriksproduktionskontol (FPC) kan ses in den enkelte standard.

 
Er der krav om CE-mærkning af fiberforstærkede gipsplader og hvornår træder dette i kraft?

Der findes følgende standarder, som medfører krav om CE-mærkning: DS/EN 15283-1: Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Gipsplader med filtforstærkning og DS/EN 15283-2: Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 2: Fibergipsplader.

For begge typer plader er det obligatorisk at CE-mærke pr. 1. januar 2010.

 
Træder lovkravet om CE-mærkning af alle byggematerialer i kraft d. 10. januar 2010. Gælder det så også i Sverige og Norge?

Kravet om CE-mærkning af byggevarer følger af Byggevaredirektivet, der har været gældende i mange år. Dog er det ikke alle byggevarer, der er omfattet af krav om CE-mærkning. Følgende betingelser skal være opfyldt, før kravet træder i kraft:

1. Der skal være en standard der omfatter den specifikke vare.
2. Standarden skal være harmoniseret - hvilket betyder, at den skal være annonceret i EU tidende.
3. Overgangsperioden efter annoncering skal være udløbet, før det er obligatorisk at CE-mærke de byggevarer, der er omfattet af standarden.

På nuværende tidspunkt er der planlagt ca. 500 standarder under Byggevaredirektivet. Standarderne træder løbende i kraft, efterhånden som de færdiggøres og annonceres i EU-tidende. Der er i dag godkendt 414 standarder hvoraf ca. 400 har været annonceret i EU-tidende.
På www.byggevareinfo.dk findes lister over, hvornår de enkelte standarder træder i kraft.
Byggevaredirektivet er gældende i hele EU og EØS området.

 
Skal genbrugsmaterialer CE-mærkes igen?

Der er ikke krav til CE-mærkning af genbrugsmaterialer, da der ikke var krav til CE-mærkning på det tidspunkt, de blev bragt på markedet første gang.

 
Skal genbrugsmaterialer CE-mærkes igen?

Der er ikke krav til CE-mærkning af genbrugsmaterialer, da der ikke var krav til CE-mærkning på det tidspunkt, de blev bragt på markedet første gang.

 
Hvordan skal tanke til kemikalier være mærket?

Følgende standarder medfører krav om CE-mærkning:
DS/EN 13341: Termoplastiske tanke til overjordisk opbevaring af fyringsolie, petroleum og dieselolie til boliger - Tanke fremstillet af blæsestøbt polyethylen, rotationsstøbt polyethylen og anionisk polymerisering af polyamid 6 - Krav og prøvningsmetode.

DS/EN 12285-2: Fabriksfremstillede ståltanke - Del 2: Vandrette cylindriske enkeltvæggede og dobbeltvæggede tanke til opbevaring af brændbare og ikke-brændbare vandforurenende væsker over jorden
Standarderne kan søges og rekvireres via www.ds.dk

For tanke, der fremstilles i henhold til de to standarder, er overgangsperioden for CE-mærkning udløbet og CE-mærkning er derfor obligatorisk i dag.
Vær opmærksom på, at Miljøstyrelsen som myndighed på området kan have specielle krav til tanke afhængig af, hvilken type kemikalier de skal anvendes til.

 
Jeg har nogle glasbeslag til indvendigt glas, jeg gerne vil CE teste, men efter hvilken standard? Jeg har også et bøjlegreb, der skal sidde i ét lag glas, hvad tester man det efter?

Med hensyn til beslag til sikkerhedsrækværker udført med glas, henviser Bygningsreglementet 2008 til DS/INF 119: Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas - Personsikkerhed.
For de beslag, der anvendes til døre, skal du være opmærksom på, at CE-mærkningsstandarden DS/EN 14351-1: Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber gælder for glasdøre.
For de beslag, der bruges til bruseafskærmninger, skal du være opmærksom på CE-mærkningsstandarden DS/EN 14428: Bruseafskærmninger - funktionskrav og prøvningsmetoder.
Der findes også en CE-mærkningsstandard for dørhængsler, DS/EN 1935: Bygningsbeslag - Dør- og vindueshængsler - Krav og prøvningsmetoder, men hvorvidt denne standard gælder for dine hængsler, må du vurdere ud fra standardens anvendelsesområde.
For alle standarder anbefaler vi, at du vurderer dine produkter i forhold til standardernes anvendelsesområde. Du kan se og rekvirere standarderne via www.ds.dk

 
Hvordan kan jeg tjekke om en leverandør er CE-mærket?

Det er alene produkter, der CE-mærkes, ikke producenter eller leverandører. Hvis en leverandør markedsfører CE-mærkede produkter, er leverandøren forpligtet til at udlevere en såkaldt EC Overensstemmelseserklæring på forlangende.
For yderligere information om CE-mærkning af byggevarer henvises til www.ebst.dk og Bekendtgørelse 1075 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, som kan findes på www.retsinformation.dk

 
Kan vi som producent lovligt producere og markedsføre et CE-mærket produkt inden for EU, selvom en af råvarerne i produktet ikke er CE-mærket?

Som producent har du ansvaret for, at dit produkt er CE-mærket, når det markedsføres og at egenskaberne er dokumenteret.
De råvarer, du anvender i fremstillingen, skal have de nødvendige egenskaber dokumenteret.
Disse egenskaber kan dokumenteres gennem CE-mærkning eller tilsvarende relevant dokumentation.

Hvorvidt råvaren skal være CE-mærket afhænger af, om råvaren markedsføres.

 
Vi importerer titandioxid fra en kinesisk producent. For at vi kan videresælge det skal det være CE-mærket. Kender I nogen, der kan lave godkendelsen i Kina?

Pigmenter, der er underlagt EN 12878 og dermed obligatorisk CE-mærkning siden 2007, er placeret under attesteringssystem 2+, hvilket betyder, at producenten udover at opfylde kravene til testning og produktionskontrol, skal være certificeret af et notificeret organ. I Danmark er Dancert A/S godkendt til at certificere efter EN 12878, vi vil dog anbefale, at I undersøger de specifikke krav enten ved at søge information på www.byggevareinfo.dk eller søge sagkyndig bistand hos nogen, der har kendskab til standarder og CE-mærkning. For at finde en liste over alle godkendte certificeringsorganer for EN 12878 kan dette ses på hjemmesiden www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando.

 
Hvilken myndighed skal tilse, at kravet om anvendelse af CE-mærkede produkter overholdes i konkrete tilfælde?

Markedskontrol efter byggevaredirektivets artikel 15 og 21 skal sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten på byggevareområdet. Derudover har markedskontrolmyndighederne også kontrolopgaver efter de nationale byggeregler.

Markedskontrolopgaven udføres med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1075 af 10. november 2008 om markedsføring og markedskontrol af byggevarer. Kontrollen gennemføres af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Markedskontrolmyndigheden kan gribe ind, såfremt byggevaren ikke er forsynet med CE-mærke, hvis mærkningen ikke er foretaget korrekt, hvis EF-overensstemmelseserklæringen ikke foreligger, hvis byggevaren ikke opfylder bestemmelserne i den pågældende standard eller på anden måde ikke opfylder danske lovkrav.

Se også vores tema på www.byggevareinfo.dk om markedsovervågning.

 
Kan man stole på at den frie handel over grænserne med CE-mærkede produkter er accepteret af alle lande?

Ja, det er det der var tanken med etableringen af Det Indre Marked og indførelsen af Byggevaredirektivet, med tilhørende CE-mærkning. Fri bevægelig for varer i EU.

 
Hvad bestemmer fastsættelse af dato, hvor CE mærkning efter en harmoniseret standard er mulig ? og obligatorisk ?

Som hovedregel følger tidspunkterne for mulig og obligatorisk CE mærkning nedenstående regel:
1) Standard udgives fra CEN
2) Mulig CE mærkning : 9 måneder efter udgivelse fra CEN
3) Obligatorisk CE mærkning : 21 måneder efter udgivelse fra CEN (9 + 12 måneder)

Overgangsperioden på 12 måneder er standard, men kan forlænges ved ansøgning til Europa-Kommissionen (Det Stående Byggeudvalg).
Både den mulige og den obligatoriske CE mærkning kræver dog at den pågældende Standard har været annonceret i EU tidende.

 
Skal der ikke stå fremstillingsdato på emballagen til byggevarer? Fx. glarmesterkit og fugemasse mv. ?

Af hensyn til CE-mærkede byggevarer kræver reglerne omkring CE-mærkningen, at produktionsåret skal være anfør på CE-mærket. Derudover kræver CE-mærkningen, at produkterne skal ledsages af de nødvendige informationer i forbindelse med anvendelsen af byggevaren.



Læs hele svaret >
 
Skal PVC kloakrør og fittings CE-mærkes?

For kloakrør (ikke trykrør) af plast findes to standarder, som giver reglerne for CE-mærkning. DS/EN 15012 gælder for kloakrør til brug inde i bygninger.



Læs hele svaret >
 
Hvordan defineres "Bringes på markedet" når man taler om byggevarer?

En byggevare skal være CE mærket når den bringes på markedet og overgangsperioden for den pågældende byggevare er udløbet.                



Læs hele svaret >
 
Hvis byggevaren kun skal bruges i Danmark, skal den så mærkes?

Ja, uanset om virksomheden producerer til hjemmemarkedet eller til eksport, skal produkterne CE-mærkes efter det samme regelsæt.

 
Kan CE-mærkede byggevarer uden videre anvendes i byggeriet?

Nej, en CE-mærket byggevare kan lovligt markedsføres i Danmark, men dens egenskaber skal passe til de lovkrav, der er i Danmark. Derudover kan der være tale om, at byggevarens egenskaber skal passe til det bygværk den skal anvendes i.
Eks. 1. En træbaseret plade skal opfylde klasse E1 for afgivelse af formaldehyd jf. BR10 6.3.2.2.
Eks. 2. Byggevarens isoleringsevne skal være deklareret for at kunne indgå i beregning af energiforbruget jf. kap. 7 i BR10.

Se i øvrigt Bekendtgørelse 1075 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.



Læs hele svaret >
 
Kan ikke CE-mærkede byggevarer bruges hvis der findes en harmoniseret standard eller den er på vej?

Byggevaren skal være CE-mærket, hvis den er omfattet af en harmoniseret standard og overgangsperioden er udløbet.
Findes der er harmoniseret standard, kan der CE-mærkes efter denne.
Byggevaren kan ikke CE-mærkes, hvis den ikke er omfattet af en harmoniseret standard eller overgangsperioden ikke er trådt i kraft.

 
Hvilke produkter er omfattet af direktivets bestemmelser om CE-mærkning?

Direktivet finder i princippet anvendelse på alle byggevarer, der produceres for at blive indbygget permanent i en bygning eller et anlægsarbejde



Læs hele svaret >
 
Skal produkter der sælges til Norge CE-mærkes?

Der er indgået en aftale med EFTA (EØS-aftalen), der i praksis udvider det indre marked til også at omfatte Norge, Island og Liechtenstein.



Læs hele svaret >
 
Betyder CE-mærket, at en vare kan anvendes ubegrænset i hele EU?

Nej, medlemsstaterne kan opretholde deres egne byggebestemmelser og dermed de forskelle, der er begrundet i variationer i klima og levevis.



Læs hele svaret >
 
Hvilken information skal ledsage CE-mærket?

CE-mærket skal ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke.



Læs hele svaret >
 
Hvad skal en byggevare leve op til, for at kunne CE-mærkes?

CE-mærkning efter byggevaredirektivet indebærer, at varen skal være produceret i overensstemmelse med følgende:



Læs hele svaret >
 
Kan der anvendes andre mærker sammen med CE-mærket?

Ja, mange fabrikanter er tilsluttet frivillige mærkningsordninger.



Læs hele svaret >
 
Hvordan påføres CE-mærket?

CE-mærket kan anbringes på selve varen, på en etikette, som er fastgjort til selve varen, på emballagen eller på de ledsagende handelsdokumenter.



Læs hele svaret >
 
Behøver alle byggevarer at have et CE-mærke?

Ja, på de områder, hvor der findes harmoniserede standarder er CE-mærket obligatorisk, hvis byggevaren skal sælges.

 
Kan oversøiske producenter påføre CE-mærket?

Ja, hvis direktivets bestemmelser overholdes. Importøren er dog ansvarlig for, at CE-mærkningen er foretaget på et korrekt grundlag.

 
Hvem er ansvarlig for at anbringe CE-mærket?

Fabrikanten, dennes agent eller repræsentant i EU er ansvarlig for at CE-mærke byggevaren.



Læs hele svaret >
 
Gælder nationale bestemmelser fortsat?

De danske godkendelser for Materialer og Konstruktioner (MK) og Vand- og Afløbsinstallationer (VA), vil gradvis blive erstattet af henvisninger til harmoniserede standarder eller europæiske tekniske godkendelser, efterhånden som de harmoniserede standarder eller europæiske tekniske godkendelser træder i kraft.

 
Hvilken virkning har byggevaredirektivet for forhandlere?

Ingen producent eller importør kan anbringe et CE-mærke på en byggevare, før der foreligger en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse.

 
Hvad betyder CE-mærket?

Mærket viser, at varen er i overensstemmelse med de krav, der skal opfyldes, for at den kan sælges i de europæiske lande, dog alene begrænset til de bestemmelser, der følger af de 6 væsentlige krav.



Læs hele svaret >