Kommunens afgørelse

Det er den enkelte kommune, der er bygningsmyndighed, og som derfor træffer afgørelse i sager om ansøgning om byggetilladelse.

Kommunen afgør, om der i et konkret byggeri kan gives dispensation til at anvende byggevarer, som gør, at byggeriet ikke umiddelbart lever op til de gældende bestemmelser. Dette gælder dog ikke for funktionskrav, der relaterer sig til brand- eller sikkerhedshensyn.

Da ældre byggevarer ikke altid kan testes ved brug af de samme prøvningsmetoder, som anvendes i forbindelse med produktionen af nye, kan det være nødvendigt at søge om dispensation ved kommunalbestyrelsen.

Det skal ske med henblik på, at de genbrugte byggevares ydeevne på anden vis dokumenteres, såfremt de f.eks. ønskes anvendt som en del af de bærende konstruktioner.

Hvis bygningsejeren ønsker at benytte en byggevare, hvor det ikke umiddelbart kan dokumenteres, at den lever op til bygningsreglementets krav, skal der søges om dispensation.

Ved en ansøgning om byggetilladelse til et enfamiliehus, skal kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke påse den tekniske dokumentation. Hvis ansøgeren ønsker at fravige de tekniske bestemmelser, f.eks. ved at bruge ældre byggevarer, hvis ydeevne ikke er dokumenteret, skal der dog søges om dispensation hertil.

På baggrund af ansøgningen, vurderer kommunalbestyrelsen, om dokumentationen er tilstrækkelig, så der kan meddeles dispensation, eller om det er nødvendigt med supplerende dokumentation for byggevarens egenskaber.

Hvis du er i tvivl om dokumentationen for den genbrugte byggevare er tilstrækkelig, kan du kontakte din kommune.