Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvad sker der efter et besøg af markedskontrollen?

16.09.2014

Har du haft besøg af markedskontrollen i forbindelse med en proaktiv markedsovervågning, vil du blive orienteret om sagens forløb, inden markedskontrollen forlader dig.

Er du blevet udtaget til en individuel markedskontrol, f.eks. som følge af en anmeldelse, vil et sagsforløb altid begynde med en partshøring. Partshøringen giver dig mulighed for at komme med oplysninger og kommentarer.

Hvis der ikke findes fejl og mangler ved dit produkt, inkl. mærkning og dokumentation, lukkes sagen relativt hurtigt.

Skulle der være fejl og mangler ved produktet, mærkningen eller dokumentationen, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at iværksætte sanktioner. Valg af sanktionsmulighed vil afhænge af overtrædelsens karakter og den risiko, der er ved at anvende byggevaren.

OBS: Du kan se hele sagsbehandlingen som flowdiagram til højre.

Hvis der i forbindelse med kontrollen er konstateret ulovligheder, har styrelsen mulighed for at påbyde virksomheden at få bragt forholdene i orden inden for en given tidsfrist, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010 om bekendtgørelse af byggeloven. Hvis dette ikke sker, kan styrelsen med påbud stille krav om, at:

  • Virksomheden ophører med salg og markedsføring af varen, indtil det ulovlige forhold er bragt i orden
  • Tilbagekaldelse af de varer, som virksomheden tidligere har solgt eller stillet til rådighed,
  • Virksomheden fjerner varen eller installationen fra den bygning eller det anlægsarbejde, hvor varen allerede er anvendt.

Hvis virksomheden ikke retter ind efter påbuddet, har styrelsen mulighed for at

  • Politianmelde virksomheden og/eller
  • I visse tilfælde offentliggøre virksomhedens navn og bødestørrelse på styrelsens hjemmeside, jf. markedskontrolbekendtgørelse nr. 688