Genbrug og genanvendelse

Sidst opdateret 10/12/2020

Introduktion

Sidst opdateret 10/12/2020

Genbrug og genanvendelse af brugte byggevarer kan spille en positiv samfundsøkonomisk rolle ift. stigende råvarepriser, knaphed på ressourcer, voksende affaldsmængder, værdiforringelse gennem downcycling og ikke mindst en lavere miljøpåvirkning fra byggeriet.

 

Da brugte byggevarer ikke nødvendigvis er CE-mærkede eller forsynet med en ydeevnedeklaration, kan det være en krævende teknisk opgave at dokumentere den brugte byggevares egenskaber ift. bl.a. sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

 

Det er en vigtig forudsætning for nyttiggørelsen af gamle byggevarer, at de er egnede til anvendelsen og ikke er forurenet, så der spredes problematiske stoffer til det omgivende miljø til fare for miljø og sundhed.

 

Da det er bygherren og dennes rådgivere og udførende parter, som skal sikre at de valgte byggevarer er egnede til anvendelsen, er den manglende dokumentation en stor barriere for genbrug af byggevarer.

 

En byggevare skal samtidig være egnet til det, den markedsføres til, og leverandører af brugte byggevarer må ikke vildlede om byggevarernes lovlige anvendelse i byggeriet eller om varens egenskaber.

 

Byggevarer med et særligt potentiale for genbrug: 

 

  1. Mursten
  2. Konstruktionstræ
  3. Gulvbrædder
  4. Tagbelægning
  5. Vinduer
  6. Døre
  7. Bærende stålkonstruktioner (stålhaller til landbrug og erhverv)

 

Forskellen på genbrug og genanvendelse

Sidst opdateret 10/12/2020

Genbrug og genanvendelse af byggevarer er to forskellige ting. Det er vigtigt at skelne mellem begreberne, da en genbrugt byggevare sjældent har dokumenteret egenskaber, mens den genanvendte byggevarer ofte, indgår i produktionen af en ny byggevare og derfor ofte er underlagt en harmoniseret standard, og derfor er dens egenskaber dokumenteret.

 

Ved genbrug af byggevarer er der tale om, at en tidligere anvendt byggevare, genbruges direkte i forbindelse med et nybyggeri eller en renovering af en eksisterende bygning.

 

Det kan eksempelvis være brugt konstruktionstræ, vinduer og døre, skifertagsten eller mursten, som renses og bygges ind på ny.

 

Ved genanvendelse af byggevarer er der tale om, at en tidligere anvendt byggevare - eller dele heraf - anvendes som råstof i produktionen af en ny byggevare.

 

Det kan eksempelvis være gammel beton, som nedknuses og genanvendes i ny beton, eller træbaserede materialer, som genanvendes i spånplader.

Krav til genbrug af byggevarer

Sidst opdateret 10/12/2020
Når der bygges om, eller der bygges nyt, skal de byggevarer, der anvendes, altid leve op til bygningsreglementets krav.

Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at bygningen til enhver tid er lovlig og lever op til bygningsreglementets krav. Bygningsejeren har ansvaret for, at der foreligger til-strækkelig dokumentation for, at en byggevare lever op til bygningsreglementets krav.

 

Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.

 

Bygningsreglementet har til formål at sikre, at der vælges sikkerheds- og sundhedsmæssigt, energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger.

 

Byggevarer, der genbruges i nye eller eksisterende bygninger, skal således overholde de samme krav som nye byggevarer.

 

Eksempelvis skal et genbrugsvindue, som ønskes anvendt i et opvarmet byggeri, overholde bygningsreglementets energikrav.

 

Derfor vil et ældre vindue med en dårlig energimæssig ydeevne ofte skulle suppleres med et energiforsatsvindue for at opfylde energikravene til vinduer i bygningsreglementet.

 

Derudover er det en vigtig forudsætning for nyttiggørelsen af gamle byggevarer, at de ikke er forurenet, så det undgås, at problematiske stoffer spredes til det omgivende miljø eller indeklima til fare for sikkerhed og sundhed.

 

Er der alene tale om reparationer – f.eks. hvis du maler, skifter et par tagsten eller laver pudsreparation af facaden – er der ingen krav i bygningsreglementet.

 

Ved byggearbejder, der er omfattet af bygningsreglementet, skal der ved anvendelse af en genbrugt byggevare - i forbindelse med byggesagen - foreligge dokumentation for, at byggevaren lever op til bygningsreglementets krav.

 

I praksis betyder det eksempelvis for vinduer, at der skal foreligge en beregning, der viser, at energikravet til selve vinduet er overholdt.

Kommunens afgørelse

Sidst opdateret 10/12/2020

Det er den enkelte kommune, der er bygningsmyndighed, og som derfor træffer afgørelse i sager om ansøgning om byggetilladelse.

 

Kommunen afgør, om der i et konkret byggeri kan gives dispensation til at anvende byggevarer, som gør, at byggeriet ikke umiddelbart lever op til de gældende bestemmelser. Dette gælder dog ikke for funktionskrav, der relaterer sig til brand- eller sikkerhedshensyn.

 

Da ældre byggevarer ikke altid kan testes ved brug af de samme prøvningsmetoder, som anvendes i forbindelse med produktionen af nye, kan det være nødvendigt at søge om dispensation ved kommunalbestyrelsen.

 

Det skal ske med henblik på, at de genbrugte byggevares ydeevne på anden vis dokumenteres, såfremt de f.eks. ønskes anvendt som en del af de bærende konstruktioner.

 

Hvis bygningsejeren ønsker at benytte en byggevare, hvor det ikke umiddelbart kan dokumenteres, at den lever op til bygningsreglementets krav, skal der søges om dispensation.

 

Ved en ansøgning om byggetilladelse til et enfamiliehus, skal kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke påse den tekniske dokumentation. Hvis ansøgeren ønsker at fravige de tekniske bestemmelser, f.eks. ved at bruge ældre byggevarer, hvis ydeevne ikke er dokumenteret, skal der dog søges om dispensation hertil.

 

På baggrund af ansøgningen, vurderer kommunalbestyrelsen, om dokumentationen er tilstrækkelig, så der kan meddeles dispensation, eller om det er nødvendigt med supplerende dokumentation for byggevarens egenskaber.

 

Hvis du er i tvivl om dokumentationen for den genbrugte byggevare er tilstrækkelig, kan du kontakte din kommune.