Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

INFOBASEN

Hyppige spørgsmål og svar

Her kan du søge i de hyppigste stillede spørgsmål til Byggevareinfo, eller du kan vælge et emne.
Hvis du ikke finder det, du søger, kan du stille et spørgsmål til vores eksperter og få svar inden for 15 arbejdsdage. Alle spørgsmål besvares personligt og bliver ikke offentliggjort.

Søg i spørgsmål og svar

Spørgsmål Emne
Ref. DS/EN 1502:2:2005. Hvis man vælger system 4 til vurdering og kontrol af ydeevne, er det anført, at dette omfatter anvendelser til bygninger med lave ydeevnekrav. Hvad menes der præcist med bygninger med lave ydeevnekrav, hvilke begrænsninger medfører det i vores markedsføring i sammenligning med f.eks. system 2+?


Læs hele svaret >
 
Hvilke standarder glæder for reparation af betonelementer?


Læs hele svaret >
 
Er der nogen harmoniserede standard for inserts til indstøbning i betonelementer?


Læs hele svaret >
 
Vi importerer forskellige pulvere som tilsættes beton, så som silica fume, men producerer ikke den færdige beton. Skal vores produkter CE-mærkes?

Der er krav om CE-mærkning af flere tilsætninger og tilsætningsstoffer til beton. Listen over de standarder, der medfører krav om CE-mærkning ses på www.byggevareinfo.dk via dette link:

http://byggevareinfo.dk/gaeldendestandarder/0/18/0/[l]Beton,[sp]m[248]rtel[sp]og[sp]cementm[248]rtel[sp]-[sp]M128[l]G[230]ldende[sp]standard[l][l][l][l][l][l][l][l][l]

Standarden for microsilica er blot en af CE-mærkningsstandarderne, du finder i listen:

EN 13 263-1 Mikrosilica for beton. Definitioner, krav og overensstemmelseskontrol.

 
Mit spørgsmål skyldes en henvendelse fra en porebetonproducent, som spørger om vores produkt lever op til kravene i EN 12602 og om det er CE- mærket i henhold til denne?

Porebeton er dækket af de to standarder:
- EN 12602 Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton
- EN 771-4 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 4: Porebetonbyggesten
idet der primært skelnes mellem størrelsen af porebetonen og om porebetonen er armeret.

Konstruktioner af armerede porebetonkomponenter (EN 12602) udføres iht. EN 12602 med tilhørende nationalt DS/EN 12602 DK NA, mens konstruktioner af porebetonbyggesten (EN 771-4) udføres iht. eurocode 6 (EN 1996-serien).

Det fremgår af EN 1996-1-1 Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk afsnit 3.2.1 (4)P, at "(4)P Fabriksfremstillet og fabriksforberedt mørtel skal være i overensstemmelse med EN 998-2. Mørtler blandet på
stedet skal være i overensstemmelse med EN 1996-2. Forblandet kalk- og sandmørtel skal være i overensstemmelse
med EN 998-2 og skal anvendes i overensstemmelse med EN 998-2."

Dvs., at fabriksfremstillet lim/mørtel skal være i overensstemmelse med EN 998-2 Specifikation af mørtel til murværk - Del 2: Murmørtel, som også dækker tyndfugemørtel.

Produkter iht. EN 998-2 og EN 771-4 skal CE-mærkes, mens produkter iht. EN 12602 kan CE-mærkes på nuværende tidspunkt og skal CE-mærkes fra senest 8. august 2015.

Hvis mørtlen fremstilles på byggepladsen iht. EN 1996-2 Eurocode 6: Murværkskonstruktioner - Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk, skal den ikke CE-mærkes.

 
Vi laver terrændæk, hvor vi anvender nedknust beton til at støbe med. Vi ønsker dermed at støbe med et andet tilslag og lave elementer på denne måde. Hvad gør vi med CE-mærkning?

Det er DS 2426 punkt 5.2.3.5, der sætter krav til genanvendt tilslag, hvornår det må anvendes og hvor meget, der må anvendes af genanvendt tilslag i forhold til det fine og grove tilslag.

DS 2426 skal iht. Bygningsreglementet anvendes sammen med DS/EN 206-1 til dimensionering af betonkonstruktioner.

Dem, der certificerer, vil tilse, at fabrikken overholder de standarder med tilhørende nationale regler, idet de er refereret i BR10.

 
Skal keramiske fliser (f.eks. fra Italien) være CE-mærkede?

Keramiske fliser skal CE-mærkes i henhold til følgende standard, EN 14411 Keramiske fliser - Definitioner, klassifikation, karakteristika og mærkning.
Denne CE-mærkning har været obligatorisk siden 2009.

Der skal foreligge en CE-mærkning med oplysning om flisernes egenskaber, og der skal kunne forevises en overensstemmelseserklæring fra producenten.

Da de keramiske fliser, der fremstilles efter EN 14411, er placeret i attesteringssystem 4, skal der ikke medvirke et notificeret organ ved CE-mærkningen, og der bliver derfor ikke udstedt et CE-certifikat.

 

 

 
Skal køkkenbordplader af beton eller terrazzo-materialer CE-mærkes (og dermed betragtes som en byggevare), eller betragtes de snarere som en slags inventar, der således ikke er omfattet af Byggevaredirektivet?

Køkkenvaske skal CE-mærkes i henhold til DS/EN 13310 Køkkenvaske - Funktionskrav og prøvningsmetoder. Dette gælder for alle typer køkkenvaske også for støbte vaske.
Hvis der sammenstøbt med vasken er en bordplade, hører denne med til CE-mærkningen.

CE-mærkningen har været obligatorisk siden 1. februar 2006.
Hvis den støbte bordplade ikke indeholder en vask, er der ikke krav til CE-mærkning.

 
Kan der udstedes CE-mærkning af murværkskonsoller?

Den harmoniserede standard DS/EN 845-1 Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk - Del 1: Murbindere, trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller anvendes til at bestemme egenskaberne og CE-mærke de nævnte produkter, herunder bjælkesko og konsoller.
CE-mærkningen har været obligatorisk siden 2006.

Standarden er placeret i attesteringsniveau 3, dvs at der skal medvirke et notificeret organ/laboratorium ved udarbejdelsen af ITT (typeprøvningen). Udover ITT skal du som producent have en produktionskontrol, der lever op til kravene i Byggevaredirektivet og standarden.

Ved søgning på Nando-databasen (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando) finder du de notificerede organer, der er godkendt til at medvirke til afprøvning af de produkter, der hører under standarden DS/EN 845-1.

 
Jeg ønsker at opføre et nyt enfamiliehus med skalmur af genbrugsmursten. Er det muligt? Jeg har fået oplyst, at murstenene ikke er CE-mærkede.

: Der er ikke krav til CE-mærkning af genbrugsmaterialer, såfremt der ikke var krav på det tidspunkt, de blev bragt på markedet første gang.
Mursten, som er fremstillet og anvendt første gang, inden krav om CE-mærkning trådte i kraft, kan frit sælges som genbrugsmursten, uden at det medfører krav om CE-mærkning.
Denne regel gælder generelt for byggevarer, der er fremstillet, inden der var krav om CE-mærkning.
Således kan byggevarer, som er leveret fra producenten til en leverandør, inden fristen for den obligatoriske CE-mærkning trådte i kraft, lovligt sælges videre og anvendes uden CE-mærkning.
Det er selvfølgelig op til forhandleren at kunne dokumentere, at varen er produceret inden krav om CE-mærkning.
Dit byggeri skal til enhver tid leve op til gældende krav i Bygningsreglementet BR10. Det bemærkes, at i perioden 30. juni 2010 til 31. december 2010 gælder både BR08 og BR10, se evt. www.ebst.dk.

 
Er der krav om CE-mærkning eller anden godkendelse til forskydningsdorne til indstøbning i betonkonstruktioner?

Der findes en standard for dyvler til beton, nemlig DS/EN 13877-3: Betonbelægninger - Del 3: Specifikationer for dyvler, der anvendes i betonbelægninger, men denne dækker kun dyvler til betonbelægninger og ikke betonkonstruktioner som helhed. Der findes ikke andre standarder for dyvler til beton; derimod findes der en mulighed for at CE-mærke ankre til beton efter en ETA godkendelse, som du kan finde på www.etadanmark.dk.

 

 
Jeg vil gerne have oplyst hvilke institutter i Europa, der er notificeret til at afprøve i forhold

Oversigten over de notificerede organer forefindes på Nando databasen - du kan finde et link til den på www.byggevareinfo.dk via listen over gældende standarder. Hvis du klikker på en standard, vil der dukke en tabel op, der lister de notificerede organer.

 

 
Hvis der anvendes højstyrke cement som sprøjtepuds, skal det så CE-mærkes med 3. parts kontrol for anvendelse i Danmark?

Cement, der markedsføres og sælges i Danmark, skal CE-mærkes i henhold til de harmoniserede standarder, der er udarbejdet for cement:
DS/EN 197-1: Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for almindelige cementer, DS/EN 197-4: Cement - Del 4: Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for lavstyrke-højovncementer, DS/EN 14216: Cement - Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for særlige cementer til meget lav varme og DS/EN 14647 Calciumaluminatcement - Sammensætning, specifikation og overensstemmelse.

Alle standarderne stiller krav om 3. parts medvirken ved CE-mærkning. Betegnelsen 3. parts kontrol betyder, at producenten skal overvåges af en 3. part ved CE-mærkning.
Vær opmærksom på, at der kan findes andre standarder, som produktet også kan høre under f.eks. DS/EN 14487-1: Sprøjtebeton - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelse. Denne standard er ikke underlagt noget direktiv, og er derfor frivillig

 
Findes der på nuværende tidspunkt CE-mærkning for sålbænke og murafdækninger i polyesterbeton - eller er det på vej?

I Danmark betragtes sålbænke og murafdækninger normalt som byggevarer, men de er ikke medtaget i den omfattende række af produkter, der er dækket af Byggevaredirektivet.
Der er derfor ingen krav om CE-mærkning.

 
Må man i Danmark benytte betonrør i offentligt arbejde, som er produceret efter EN1916, der ikke overholder lægningsklasserne i DS437?

Lægning af rør i Danmark er underlagt myndighedskrav, hvis arbejdet udføres på Bygningsreglementets område. I Bygningsreglementet 2008 (BR08) gives de overordnede funktionskrav for rørlægning. Reglerne udmøntes ofte via referencer til standarder (danske eller EN). I dette tilfælde er der i vejledningsteksten til BR08, henvisning til DS 432 og DS 437. Det betyder, at man kan benytte DS 432 og DS 437, når man skal dokumentere overfor den lokale Bygningsmyndighed, at den valgte løsning opfylder funktionskravet. Brugen af standarderne er ikke et krav, andre metoder kan også bruges, så længe det fremgår at den valgte løsning opfylder funktionskravet.

 

 
Hvis jeg vil eksportere betonelementer til andre lande inden for EU, hvilke ting skal jeg så være opmærksom på? er der visse standarder, mærkninger eller andre krav, der bør undersøges?

Betonelementer er underlagt Bygevaredirektivets krav om CE-mærkning og for de fleste elementers vedkommende Eurocodes og NA hvor overgangsperioden er udløbet eller tæt på at udløbe.
Du skal under alle omstændigheder have CE-mærket dit betonelement. CE-mærket skulle dække de krav myndighederne må stille, men vi vil anbefale, at du undersøger kravene i de enkelte lande, du agter at eksportere til - der findes mange frivillige kontrolordninger/godkendelser som vejer meget tungt i mange lande.

 
Vi producerer betonelementer og har brug for hjælp til design af indstøbningsdele til løft af betonelementerne. Findes der en standard for indstøbningsdele?

Den tekniske komite der har udarbejdet alle de standarder for præfabrikerede betonelementer der medfører karv om CE mærkning, har udarbejdet en vejledning for indstøbningsdele.
DS/CEN/TS 15728:2008 Design og brug af indstøbningsdele til løft og håndtering af præfabrikerede betonelementer.

 
Skal CE-mærkningen af de tyske huldæk også omfatte en certificering efter de danske nationale tillæg, eller er det tilstrækkeligt, at de nationale krav opfyldes ved en erklæring fra producenten?

I forbindelse med import af eks. huldækelementer der er CE mærket i henhold til EN 1168 skal du være opmærksom på følgende:Læs hele svaret >
 
Kan ikke CE-mærkede byggevarer bruges hvis der findes en harmoniseret standard eller den er på vej?

Byggevaren skal være CE-mærket, hvis den er omfattet af en harmoniseret standard og overgangsperioden er udløbet.
Findes der er harmoniseret standard, kan der CE-mærkes efter denne.
Byggevaren kan ikke CE-mærkes, hvis den ikke er omfattet af en harmoniseret standard eller overgangsperioden ikke er trådt i kraft.

 
Skal importerede natursten CE-mærkes?

Hvis de importerede natursten falder ind under disse standarder, skal de være CE-mærkede:Læs hele svaret >
 
Kan man uden problemer importere klinker fra Spanien?

Vedrørende keramiske fliser findes standarden "EN 14411 Keramiske fliser - Definitioner, klassifikation, karakteristika og mærkning".Læs hele svaret >
 
Hvordan skal man forholde sig til import af forskellige typer af mursten?

Mursten eller rettere byggesten skal CE mærkes i henhold til standarderne i EN 771 serien(del 1 til del 6), som er gældende for alle byggesten (mursten og blokke) der bruges i EU.Læs hele svaret >
 
Hvordan får jeg fat i udenlandske mursten og vinduer og hvad med standarderne?

Når du skal importere byggematerialer fra udlandet skal du i princippet overholde de samme regler som ved dansk producerede byggevarer.Læs hele svaret >