Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand

08.11.2013

Den nye ordning hedder ”Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand" og omfatter de sundhedsmæssige egenskaber ved byggevarerne, det vil sige afsmitning af sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. Det nye sekretariat for ordningen hedder ”Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand”. Teknologisk Institut er sekretariat og administrerer ordningen på vegne af Energistyrelsen.

Se en informationsfilm om Godkendelsesordningen

Byggevarer, der er omfattet af ordningen

Byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder fx. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, der er placeret inden tapstedet, er omfattet af godkendelsesordningen.

Produkter, der ikke længere er omfattet af ordningen

Anvendelsesområdet for den nye ordning indskrænkes i forhold til VA-godkendelsesordningen. Det er en konsekvens af, at en række produkter er reguleret i anden lovgivning, hvilket i praksis vil sige fødevarelovgivningen. Produkterne udgår dermed af ordningen for at undgå dobbeltregulering. Det betyder, at kravene til disse produkters sundhedsmæssige egenskaber, og dokumentation herfor, fremover alene vil følge af fødevarelovgivningen.

Alle byggevarer og produkter, der ikke er en fast del af de faste installationer og derfor typisk er placeret efter tapstedet, vil således ikke længere være omfattet af ordningen. Det drejer sig fx om vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater, isterningemaskiner, køle/fryseskabe med vandkøler osv. Sådanne produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, vil fremover alene være underlagt Fødevarestyrelsens regler og kontrol, og vil blive benævnt fødevarekontaktmaterialer.

For virksomheder, der producerer fødevarer og hvor der indgår drikkevand som en del af produktionen gælder, at ”tapstedet” er lokaliseret inden et eventuelt integreret produktionssystem. De komponenter, der indgår i produktionssystemet og som er i kontakt med ingredienser der indgår i fødevareproduktionen, vil som hidtil alene være omfattet af fødevarelovgivningen.

”Godkendt til drikkevand”-mærket og overgangsordning for VA-godkendte byggevarer

Da ordningen har skiftet navn betyder det, at betegnelsen ”VA-godkendelse” og ”VA-mærkning” ikke længere skal anvendes på byggevarer godkendt i henhold til godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Den nye ordning indeholder en ny mærkning for byggevarer godkendt i henhold til ordningen, og det vil være den mærkning, som producenter, importører m.fl. skal anvende i forbindelse med salg og markedsføring af byggevarerne. Byggevarer, der fremover er omfattet af ordningen, skal således mærkes med det nye ”godkendt til drikkevand”-mærke. Byggevarer, der inden ordningens ikrafttrædelse har opnået en VA-godkendelse for de sundhedsmæssige egenskaber, skal inden 12 måneder ommærkes.

Alle byggevarer i kontakt med drikkevand, hvor der søges om en godkendelse efter den 1. april 2013, skal opfylde det nye kravgrundlag. Byggevarer, der har opnået en VA-godkendelse inden den 1. april 2013, skal frem til den for byggevaren fastsatte godkendelsesperiodes ophør, leve op til de krav, der er gældende for den nuværende VA-godkendelsesordning. Skal en VA-godkendelse fornyes efter den 1. april 2013, skal der søges om en ny godkendelse efter det nye kravgrundlag.

Moderniseringen af godkendelsesordningen

I forhold til VA-godkendelsesordningen er der gennemført en række væsentlige ændringer. Ordningen vil fremover alene omfatte obligatoriske godkendelser og derfor alene omfatte byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber og ikke byggevarernes fysisk/mekaniske egenskaber. Som nævnt tidligere vil alle ikke-faste installationer udgå af ordningen og blive underlagt fødevarelovgivningens krav til de sundhedsmæssige egenskaber.

I forhold til materialetyper vil de såkaldte coatingmaterialer, som ikke var omfattet af VA-godkendelsesordningen, fremadrettet blive omfattet i det omfang, de hører til de faste installationer. I forhold til krav om stikprøve for godkendte byggevarer er det nu udvidet til at omfatte alle byggevarer i ordningen. Der er som noget nyt indført krav om test for nikkel, ligesom kravet til blyafgivelse fra vandhaner nedsættes fra 20 µg til 5 µg 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse den 1. april 2013.

Endelig er der sket ændringer i gebyrordningen. Gebyret som virksomhederne skal betale er steget med ca. 800 kr. Gebyret udgør således fremover 9.775 kr., som dog pristalsreguleres hvert år. Der vil fremover kun være én gebyrstørrelse og én godkendelsesperiode på 3 år.

Moderniseringen styrker ordningens formål og administrative set up. Et væsentligt formål med ændringerne er at gøre det lettere for virksomhederne at benytte ordningen, fordi det bliver tydeligt, hvilke krav og retningslinjer, de skal følge. Samtidig sikrer ændringerne, at forbrugerbeskyttelsen styrkes.

Mere information om godkendelsesordningen

De nye bekendtgørelser for godkendelsesordningen kan læses her:

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand (BEK nr 31 af 21/01/2013)

Bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (BEK nr 32 af 21/01/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand (BEK nr 1259 af 05/11/2013)

Sekretariatet for byggevarer i kontakt med drikkevand er på baggrund af ændringsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 8. november 2013, i gang med at opdatere ansøgningsskema, vejledninger for ansøgere mv. På hjemmesiden www.godkendttildrikkevand.dk, vil alt relevant materiale blive offentliggjort. Kontaktoplysninger til Sekretariatet for byggevarer i kontakt med drikkevand findes på denne nye hjemmeside.

Det er ETA-Danmark A/S, der har administreret den nu ophørte VA-godkendelsesordning på vegne af Energistyrelsen. De eksisterende VA-godkendelser, udstedt frem til den 31. marts 2013, er gældende frem til den dato, hvor den enkelte byggevares godkendelsesperiode udløber. ETA-Danmark A/S varetager derfor i en overgangsperiode fortsat kontrol med det årlige tilsyn med disse eksisterende VA-godkendelser. Der henvises til ETA-Danmark A/S for spørgsmål vedr. den nu ophørte VA-godkendelsesordning.

Sådan ser ”Godkendt til drikkevand”-mærket ud

Når forbrugerne skal købe byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal de se efter det nye mærke, der er forbrugernes garanti for, at byggevaren lever op til de danske krav i forhold til de sundhedsmæssige egenskaber. Mærket hedder ”Godkendt til drikkevand” og ser sådan ud:

Logo - Godkendt til drikkevand

Mærket vil blive anbragt på selve byggevaren, på en etiket fastgjort til byggevaren eller på emballagen. I særlige tilfælde findes mærket i følgedokumenterne til byggevaren.

VA-mærket frem til den 1. april 2014

Frem til den 1. april 2014 kan forbrugerne stadig støde på det gamle mærke for godkendelsesordningen, der er baseret på VA-mærket, som ser sådan ud:

Logo - Gamle VA mærke