Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand

23.01.2013

Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand, har den 1. april 2013 erstattet den nu ophørte VA-godkendelsesordning. Dette sker som led i moderniseringen af ordningen.


Den nye ordning hedder ”Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand og omfatter de sundhedsmæssige egenskaber ved byggevarerne, det vil sige afsmitning af sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet. Det nye sekretariat for ordningen hedder ”Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand”. Teknologisk Institut er sekretariat og administrerer ordningen på vegne af Energistyrelsen.

Byggevarer, der er omfattet af ordningen
Byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder fx. vandhaner, vandrør slanger, armaturer, ventiler, tætningsprodukter, glidemidler til rør og andre byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, der er placeret inden tapstedet, er omfattet af godkendelsesordningen. Dette er ikke ændret i forhold til VA-godkendelsesordningen.

Produkter, der ikke længere er omfattet af ordningen
Anvendelsesområdet for den nye ordning indskrænkes i forhold til VA-godkendelsesordningen. Det er en konsekvens af, at en række produkter er reguleret i anden lovgivning, hvilket i praksis vil sige fødevarelovgivningen. Produkterne udgår dermed af ordningen for at undgå dobbeltregulering. Det betyder, at kravene til disse produkters sundhedsmæssige egenskaber, og dokumentation herfor, fremover alene vil følge af fødevarelovgivningen. 

Alle byggevarer og produkter, der ikke er en fast del af de faste installationer og derfor typisk er placeret efter tapstedet, vil således ikke længere være omfattet af ordningen. Det drejer sig fx om vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater, isterningemaskiner, køle/fryseskabe med vandkøler osv. Sådanne produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, vil fremover alene være underlagt Fødevarestyrelsens regler og kontrol, og vil blive benævnt fødevarekontaktmaterialer.

For virksomheder, der producerer fødevarer og hvor der indgår drikkevand som en del af produktionen gælder, at ”tapstedet” er lokaliseret inden et eventuelt integreret produktionssystem. De komponenter, der indgår i produktionssystemet og som er i kontakt med ingredienser der indgår i fødevareproduktionen, vil som hidtil alene være omfattet af fødevarelovgivningen.

”Godkendt til drikkevand”-mærket og overgangsordning for VA-godkendte byggevarer
Da ordningen har skiftet navn betyder det, at betegnelsen ”VA-godkendelse” og ”VA-mærkning” ikke længere skal anvendes på byggevarer godkendt i henhold til godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Den nye ordning vil indeholde en ny mærkning for byggevarer godkendt i henhold til ordningen, og det vil være den mærkning, som producenter, importører m.fl. skal anvende i forbindelse med salg og markedsføring af
byggevarerne. Byggevarer, der fremover er omfattet af ordningen, skal således mærkes med det nye ”godkendt til drikkevand”-mærke. Byggevarer, der inden ordningens ikrafttrædelse har opnået en VA-godkendelse, skal inden 12 måneder ommærkes.

Alle byggevarer i kontakt med drikkevand, hvor der søges om en godkendelse efter den 1. april 2013, skal opfylde det nye kravgrundlag. Byggevarer, der har opnået en VA-godkendelse inden den 1. april 2013, skal frem til den for byggevaren fastsatte godkendelsesperiodes ophør, leve op til de krav, der er gældende for den nuværende VA-godkendelsesordning. Skal en VA-godkendelse fornyes efter den 1. april 2013, skal der søges om en ny godkendelse efter det nye kravgrundlag.

Moderniseringen af godkendelsesordningen
I forhold til VA-godkendelsesordningen er der gennemført en række væsentlige ændringer. Ordningen vil fremover alene omfatte obligatoriske godkendelser og derfor alene omfatte byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber og ikke byggevarernes fysisk/mekaniske egenskaber. Som nævnt tidligere vil alle ikke-faste installationer udgå af ordningen og blive underlagt fødevarelovgivningen, hvor de skal opfylde de samme krav til de sundhedsmæssige egenskaber.

I forhold til materialetyper vil de såkaldte coatingmaterialer, som i dag ikke er omfattet af ordningen fremadrettet blive omfattet i det omfang de hører til de faste installationer. I forhold til krav om stikprøve for godkendte byggevarer udvides det nu til at omfatte alle byggevarer i ordningen. Der indføres desuden som noget nyt krav om test for nikkel, ligesom kravet til blyafgivelse fra vandhaner nedsættes fra 20 µg til 5 µg 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Endelig sker der ændringer i gebyrordningen. Gebyret som virksomhederne skal betale vil stige med ca. 800 kr. Gebyret vil således fremover udgøre ca. 9.775 kr., som dog pristalsreguleres hvert år. Der vil fremover kun være én gebyrstørrelse og én godkendelsesperiode på 3 år.

Moderniseringen vil både styrke ordningens formål og administrative set up. Et væsentligt formål med ændringerne er at gøre det lettere for virksomhederne at benytte ordningen, fordi det bliver tydeligt, hvilke krav og retningslinier, de skal følge. Samtidig sikrer ændringerne, at forbrugerbeskyttelsen styrkes. 

Mere information om godkendelsesordningen

De nye bekendtgørelser for godkendelsesordningen kan læses her:

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand

Sekretariatet for byggevarer i kontakt med drikkevand vil i foråret 2013, inden godkendelsesordningen træder i kraft, udarbejde vejledninger for ansøgere mv. om godkendelsesordningen, ansøgningsprocedure, kravgrundlaget mv. Der oprettes sideløbende en hjemmeside www.godkendttildrikkevand.dk, der er tilgængelig fra den 1. februar 2013 og gennemføres en informationsindsats overfor branchen.

Kontaktoplysninger til Sekretariatet for byggevarer i kontakt med drikkevand vil findes på denne nye hjemmeside.

Frem til den 31. marts 2013 kører VA-godkendelsesordningen videre som hidtil og det er fortsat ETA-Danmark, der administrerer den frem til den 31. marts 2013. For spørgsmål vedr. VA-godkendelsesordningen henvises således til ETA-Danmark frem til den 31. marts 2013.

Sådan ser ”Godkendt til drikkevand”-mærket ud
Når forbrugerne fra den 1. april 2013 skal købe byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal de se efter det nye mærke, der er forbrugernes garanti for, at byggevaren lever op til de danske krav i forhold til de sundhedsmæssige egenskaber. Mærket hedder ”godkendt til drikkevand” og ser sådan ud:

Logo - Godkendt til drikkevand

Mærket vil blive anbragt på selve byggevaren, på en etiket fastgjort til byggevaren eller på emballagen. I særlige tilfælde findes mærket i følgedokumenterne til byggevaren.

VA-mærket frem til den 1. april 2014
Frem til den 1. april 2014 kan forbrugerne stadig støde på det gamle mærke for godkendelsesordningen, der er baseret på VA-mærket, som ser sådan ud:

Logo - Gamle VA
                  mærke